Log in | Create account

Translations 

Albanian 

Mirësevini n ë K ëshillin e Barking-ut dhe Dagenham-it.

K ëshilli i Barking-ut dhe Dagenham-it kryen sh ërbime, q ë p ërfshijn ë arsimin, strehimin social, sh ërbimet lokale t ë mjedisit, Sh ërbimet e Komunitetit dhe t ë Rriturve, planifikimin e nd ërtimeve dhe ndihmat e strehimit. K ëshilli gjithashtu punon me nj ë num ër organizatash lokale dhe komb ëtare p ër t ë ndaluar problemet siç jan ë krimi, varf ëria, diskriminimi dhe p ërfshirja shoq ërore.


Kontaktimi me K ëshiilin 

Me internet (Online)

N ëse doni t'i b ëni nj ë pages ë K ëshillit, m ënyra me e leht ë ësht ë q ë ta b ëni me internet n ëp ërmjet Pay it.

N ëse doni t ë dini se ku jan ë sh ërbimet lokale siç jan ë klinikat e doktorr ëve, shkollat fillore e t ë tjera juve mund t ë shkoni tek lidhja Find it.


Me telefon 

Ju mund t ë telefononi Qendr ën ton ë t ë Kontaktit n ë numrin 020 8215 3000 (Nga e H ëna deri t ë Premten, ora 8paradite - 6pasdite).

Personalisht 

P ër konsumator ët, t ë cil ët duan t ë flasim me nj ë k ëshilltar t ë sh ërbimeve t ë konsumatorit ball ë p ër ball ë juve mund t ë vizitoni nj ërin nga dyqanet tona t ë ndales ës s ë par ë n ë:

Barking
One Stop Shop
2 Town Square
Barking
IG11 7NB
Phone: 020 8215 3000

Orari i hapjes: e H ën ë, e Mart ë, e Enjte dhe e Premte: 9paradite - 7pasdite
T ë M ërkurave dhe t ë Shtunave: 9paradite - 5pasdite

Dagenham
One Stop Shop
1 Church Elm Lane
Dagenham
RM10 9QS
Phone: 020 8227 2970

Orari i hapjes: nga e H ëna deri t ë Premten: 8.30paradite - 5pasdite


I k ërkoni ndihm ë nj ë miku/mikeshe 

Ne jemi t ë angazhuar p ër t'i dh ën ë sh ërbime p ërkthimi banor ëve tan ë, t ë cil ët nuk mundet t ë flasin ose lexojn ë Anglisht. Megjithat ë ne ju rekomandojm ë gjithmon ë q ë t ë gjeni nj ë shok apo kush ëri, i cili flet apo lexon Anglisht p ër t'ju ndihmuar fillimisht me k ërkes ën tuaj. Kjo gj ë do t ë na ndihmoj ë t ë dy pal ët me q ëllimin e zgjidhjes se nevojave tuaja n ë m ënyr ë efektive.

Ne mund ti p ërkthejm ë informacionet 

Ne mund t ë p ërkthejm ë shumic ën e dokumentave publike n ë nj ë num ër gjuh ësh sipas k ërkes ës. Ne gjithashtu mund t ë japim versione p ërkthimi me shkronja t ë m ëdha ose me kaset ë p ër banor ët me paaft ësi shikimi. P ër m ë shum ë informacione, ju lutemi kontaktoni Ekipin ton ë t ë Barazis ë dhe Diversitetit n ë adres ën e m ëposhtme.

M ësime Anglishteje 

N ëse Anglishtja nuk ësht ë gjuha juaj amtare dhe juve keni d ëshir ë q ë ta p ërmir ësoni at ë, at ëher ë t ë dy kolegjet ai p ër t ë Rriturit (Adult) dhe ai i Barking-ut ofrojn ë m ësime n ë var ësi t ë:

N ëse ju jeni qytetar nga Bashkimi Europian; 

Jeni n ë koh ë t ë plot ë n ë pun ë dhe/ose nuk merrni ndonj ë ndihm ë, at ëher ë ju duhet t ë paguani p ër m ësimet e Anglishtes (pages ë t ë plot ë).

N ëse merrni ndihma ju duhet t ë paguani m ë pak, (pages ën e provimit).


N ëse nuk jeni qytetar nga Bashkimi Evropian; 

Sa koh ë keni q ë jetoni n ë k ët ë vend?
Çfar ë statusi q ëndrimi keni?
Vendi nga vini?

P ër m ë shum ë informacione ju duhet t ë vizitoni Kolegjin e Barking-ut ose at ë p ër t ë Rriturit. Ju lutemi sillni me vete verifikim t ë identitetit tuaj, ajo mund t ë jet ë pasaporta, prova t ë adres ës tuaj dhe ndonj ë dokumentacion t ë ndihmave n ëse keni. Mund t ë ket ë nj ë pages ë prej £10 (e pakthyeshme) p ër nj ë vleresim i cili mund t ë zgjat ë gati gjith ë dit ën. Ai vendos nivelin tuaj t ë Anglishtes, q ë ju duhet, k ështu q ë ju lutemi merruni vesh me kolegjin para se ta vizitoni.

Barking and Dagenham College
Dagenham Road
Romford
Essex
United Kingdom
RM7 0XU

Adult College
Fanshawe Crescent
Dagenham
RM9 5QA

Equalities and Diversity Team

Town Hall

1 Town Square

Barking

IG11 7LU

 

Phone: 020 8227 2105

Email: 3000direct@lbbd.gov.uk